English or Japanese → Tokipona
Toki pona → English & Japanese
sike 回

    n  circle, wheel, sphere, ball, cycle
    mod round, cyclical


sike シケ 回 〔名詞〕 円、輪、球、循環. 〔動詞〕 回る. 〔修飾詞〕 丸い、循環の. sike suno - 年が経つ、年齢 sike suno wan - 一年 tenpo sike - 年